Basin

.

MOLD CASTED BASIN (อ่างหล่อ)

.

Dolphin สามารถบริการหล่อขึ้นรูปอ่าง ในรูปแบบหลากหลายตามที่ท่านต้องการได้  สำหรับลูกค้าที่ชอบงานอ่างหล่อโดยยังคงคุณสมบัติที่ดีเหมือนงานอ่างประกอบ กระบวนการผลิตที่นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการรั่วซึม แล้วยังไม่เป็นที่สะสมของเชื้อราและแบคทีเรียอีกด้วย

o ลูกค้าสามารถดีไซน์รูปแบบอ่างตามที่ต้องการ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการขึ้นโมลด์ตาบแบบ

o หากลูกค้าเลือกตามแบบของบริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการขึ้นโมลด์

o โดยผลิตภัณฑ์มีสีหินให้เลือกทั้งแบบลายหินเรียบ ลายหินเกล็ดเล็ก และลายหินเกล็ดใหญ่

ยกเว้นลายหินอ่อนที่ใช้ทำอ่างประกอบได้เพียงอย่างเดียว

.

Granite Composite Sink  (อ่างแกรนิตสังเคราะห์)

.

sink-dolphin.1